REALIZACJA:

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W DŁUGIEJ KOŚCIELNEJ

KATEGORIA: Inżynieria środowiska
STATUS: W trakcie realizacji

W dniu 31 maja 2019 r. spółka T4B Ekotechnologie w konsorcjum z T4B zawarła umowę z Gminą Halinów, z siedzibą w Halinowie 05 – 074, ul. Spółdzielcza 1.

Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu robót budowlanych obejmujących modernizację i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości Długa Kościelna, z której odprowadzane będą ścieki oczyszczone do rzeki Długa.

Rozbudowa oczyszczalni oparta będzie na technologii biologicznego oczyszczania ścieków, działającej w oparciu o nitryfikująco – denitryfikujący osad czynny w układzie przepływu ciągłym z chemicznym strącaniem fosforu. Docelowo oczyszczalnia ścieków ma obsługiwać 27 625 RLM.

 

 

 

Zobacz również:
Kierownik Budowy Więcej
Do góry