Oferta


Energia z odpadow

Zmiany zachodzące obecnie na rynku ochrony środowiska oraz w energetyce w tym ciepłownictwie, skłaniają do zintegrowanego rozwiązywania związanych z nimi problemów na poziomie lokalnym w ramach koncepcji „Smart City”.

W ramach tej idei proponujemy zintegrowane systemy ochrony środowiska (gospodarki komunalnej) wykorzystujące energię z odpadów w lokalnych instalacjach termicznego przekształcania, które stanowią rozwiązanie problemów z jakimi spotykamy się obecnie, a mianowicie:
– gospodarka odpadami – w zakresie zagospodarowania frakcji odpadów komunalnych nie nadających się do recyklingu lub ponownego użycia,
– ciepłownictwo – szczególnie w systemach nieefektywnych energetycznie, gdzie w miejskich kotłowniach spalany jest węgiel, a dotrzymanie nowych standardów emisyjnych wymagać będzie znacznych nakładów inwestycyjnych,
– gospodarka wodno-ściekowa – przy zagospodarowaniu osadów z komunalnych oczyszczalni ścieków.

Proponowany przez nas zintegrowany system wykorzystuje lokalne zasoby energii odnawialnej znajdujące się w odpadach komunalnych, osadach ściekowych i biomasie.

Oferujemy technologie renomowanych dostawców legitymujących się referencjami w zakresie termicznego przekształcania tego typu odpadów w jednostkach małej mocy (do 20MW). Rozwiązania te cechuje wysoki stopień automatyzacji procesu oraz najwyższe standardy w zakresie emisji zanieczyszczeń.

Integrując system dbamy o jego optymalne dostosowanie do warunków lokalnych wraz z zastosowaniem najnowszych technik informatycznych pozwalających na sprawne nim zarządzanie.

Do góry